Zamów 19191
Zamów 19191
TAXI 19 191 RZESZÓW
TAXI 19 191 RZESZÓW
TAXI 19 191 RZESZÓW
TAXI 19 191 RZESZÓW

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

OBOWIĄZUJĄCY W TAXI 19191 Rzeszów

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin przewozu osób i bagażu obowiązujący w TAXI 19191 Rzeszów, zwany dalej Regulaminem - niniejszy zbiór zasad obowiązujący w taksówkach sieci TAXI 19191 Rzeszów.

 2. TAXI 19191 Rzeszów - Firma Wielobranżowa DAGDOREX z siedzibą w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów, NIP 8130135062.

 3. Kierowca - licencjonowany taksówkarz, poruszający się samochodem będącym jego własnością lub przez niego użytkowanym, prowadzący we własnym imieniu i na swoją rzecz działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, współpracujący z TAXI 19191 Rzeszów na podstawie Umowy o Współpracy.

 4. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług standardowych i/lub dodatkowych oraz zalogowany i akceptujący Regulamin użytkownik Aplikacji TAXI 19191.

 5. Aplikacja Taxi 19191 Rzeszów – zwana w dalszej części „Aplikacją”, służy do zamawiania usług przewozu osób przez Klientów, których Urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.

 6. Zlecenie standardowe – usługa polegająca na przewiezieniu Klienta oraz jego bagażu z punktu odbioru do miejsca wskazanego Kierowcy przez Klienta, przy wykorzystaniu strefy osobowej i bagażowej zgodnie z jej przeznaczeniem bez konieczności ich powiększania, lub konieczności wykorzystania do przewozu pojazdów specjalnych.

 7. Pojazd specjalny – taksówka osobowa typu combi lub bus.

 8. Zlecenie terminowe – usługa specjalna realizowana na wskazaną przez Klienta datę i godzinę.

 9. Usługa specjalna – usługa dodatkowa lub inna niż standardowa, w tym także przewozy w wykorzystaniem pojazdów specjalnych na zlecenie Klienta. Klient za zamówienie usługi specjalnej zobowiązany jest do poniesienia opłat dodatkowych określonych w Cenniku Usług Dodatkowych, zgodnie z §4 Regulaminu.

 10. Zakupy – usługa specjalna polegająca na Zleceniu przez Klienta nabycia określonych towarów (z wyłączeniem żywności), następująca w możliwie najbliższym sklepie lub stacji benzynowej, z wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 11. Cennik – cennik wskazany w Regulaminie zawierający informację dla Klientów w zakresie obowiązującego wynagrodzenia za usługi standardowe oraz dodatkowe.

 12. Strefa osobowa – strefa w taksówce obejmująca wnętrze taksówki i wszystkie miejsca siedzące służąca wyłącznie przewożeniu osób, umożliwiająca przewiezienie bagażu podręcznego, wyłącznie jeżeli nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jazdy.

 13. Strefa bagażowa – strefa w taksówce obejmująca całkowitą powierzchnię bagażnika, poza rzeczami służącymi naprawie samochodu, służąca wyłącznie przewożeniu bagażu podręcznego, do którego zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne, które zarówno swoją wielkością jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.

 14. Auto o podwyższonym standardzie – specjalnie dedykowana grupa najlepszych samochodów.

 15. Cena Gwarantowana – cena oferowana Klientom zamawiającym zlecenie przewozu osób za pomocą Aplikacji, po podaniu adresu początkowego i docelowego oraz wybraniu opcji Cena Gwarantowana, o ile taka jest dla danej trasy.

 

§ 2. ZAMAWIANIE USŁUG PRZEZ KLIENTA

 1. Schemat zamówienia przez Klienta usługi standardowej lub specjalnej za pośrednictwem centrali telefonicznej Taxi 19191 Rzeszów lub aplikacji mobilnej Taxi 19191 Rzeszów przedstawia się następująco:

  a. zamówienie usługi przez Klienta poprzez centralę telefoniczną lub aplikację mobilną,

  b. przyjęcie zlecenia przez centralę/Aplikację oraz wskazanie Klientowi maksymalnego szacunkowego czasu podjechania taksówki, przy czym szacunkowy czas dojazdu nie jest czasem rzeczywistym dojazdu do Klienta.

  c. kontakt SMS do Klienta wskazujący markę, kolor oraz numer rejestracyjny taksówki realizującej zlecenie wraz z linkiem do mapy lokalizacyjnej.

  d. możliwy kontakt telefoniczny Kierowca-Klient.

 2. Kierowca zobowiązany jest oczekiwać na Klienta w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i przez czas maksymalny do 10 minut oraz, w przypadku realizacji zleceń terminowych, maksymalnie do 5 minut. Po tym czasie zlecenie zostaje anulowane lub Kierowca, na prośbę Klienta, oczekuje dalej pobierając opłatę za postój zgodnie z Cennikiem .

 3. Zlecenia realizowane są jedynie z miejsc zapewniających swobodny dojazd, realizacja zlecenia ze strzeżonych osiedli odbywa się wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta, o ile wjazd na osiedle strzeżone będzie możliwy, w innym wypadku Kierowca będzie oczekiwał w miejscu możliwie najbliższym do wjazdu na osiedle strzeżone.

 4. TAXI 19191 Rzeszów oraz Kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przewozu spowodowane utrudnieniami występującymi na drodze lub siłą wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia w chwili przystąpienia do realizacji przewozu.

 

§ 3. CENNIK USŁUG STANDARDOWYCH

 1. Opłaty wg taksometru:

  - Opłata początkowa (obejmuje zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy kilometr drogi) - 7,00 zł.

  - Stawka za jeden kilometr jazdy w I taryfie - 2,40 zł.

  - Stawka za jeden kilometr jazdy w II taryfie - 3,60 zł.

  - Stawka za jeden kilometr jazdy w III taryfie - 4,80 zł.

  - Stawka za jeden kilometr jazdy w IV taryfie - 7,20 zł.

  - Stawka za godzinę postoju we wszystkich taryfach – 24,00 zł.

 2. Dojazd do klienta w I strefie jest bezpłatny.

 3. W przypadku kursu powyżej 50 km kierowca jest uprawniony do żądania od Klienta zaliczki w kwocie 50% szacunkowej ceny kursu.

 4. Ceny usług standardowych nie dotyczą zleceń zamawianych za pomocą Aplikacji Taxi 19191 Rzeszów.

 

§ 4. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 1. Przewóz samochodem z większą przestrzenią osobową typu BUS - 10,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3 lub Ceną Gwarantowaną.

 2. Próba odpalenia innego pojazdu (pożyczenie prądu, szarpnięcie liną) — 30,00 zł.

 3. Dowóz paliwa (max 5 l) — 20,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3, liczona od miejsca zakupu.

 4. Dowóz drobnych zakupów (z wyłączeniem żywności) — 23,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3, liczona od miejsca zakupu.

 5. Holowanie — 20,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3.

 6. Odprowadzanie samochodu do wskazanego miejsca — opłata za przejazd zgodnie z § 3, plus 50% wartości wskazania licznika dla kierowcy bez samochodu, nie mniej niż 60 zł.

 7. Przewóz autem o podwyższonym standardzie — 10,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3 lub Ceną Gwarantowaną.

 

§ 5. CENA GWARANTOWANA

 1. Zlecenie z Ceną Gwarantowaną to usługa dostępna w Aplikacji.

 2. Dla zleceń zamawianych przez Aplikację obowiązuje wyłącznie taryfa I i III (brak taryfy nocnej).

 3. Zlecenia z Ceną Gwarantowaną oferowane są Klientom zamawiającym zlecenie przewozu osób za pomocą Aplikacji, po podaniu adresu początkowego i docelowego oraz wybraniu opcji Cena Gwarantowana, o ile taka jest dla danej trasy. Przy czym, przynajmniej jeden z adresów musi znajdować się w I strefie.

 4. Klientowi zamawiającemu zlecenie przez Aplikację, który nie określił adresu docelowego, przysługuje rabat w wysokości 10% od wskazań taksometru według taryfy I i/lub III, jednakże wartość zlecenia nie może być niższa niż 9,00 zł.

 5. Adres początkowy podany w Aplikacji Klienta musi być identyczny z adresem odbioru, pod którym Pasażer oczekuje na Kierowcę.

 6. Cena gwarantowana jest wiążąca wyłącznie dla podanej przed jej wyliczeniem trasy bez możliwości jej modyfikacji i bez wprowadzania przystanków pośrednich lub postojów. Każda modyfikacja zlecenia z winy lub na polecenie Klienta polegająca na:

  - zmianie trasy,

  - zmianie adresu początkowego lub docelowego,

  - wprowadzeniu przystanków pośrednich,

  - wprowadzeniu postoju w trakcie zlecenia,

  - przerwaniu realizacji zlecenia w jego trakcie na życzenie Pasażera,

  - spóźnieniu się Klienta do taksówki więcej niż 5 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki (zlecenia terminowe),

  - spóźnieniu się Klienta do taksówki więcej niż 8 minut od czasu oczekiwania Kierowcy na Klienta (zlecenia nieterminowe),

  -zmianie formy rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z podpisanej Umowy,

  skutkuje zakończeniem realizacji zlecenia z obowiązkiem zapłaty zgodnie z par 5, pkt. 7.

 7. W przypadku modyfikacji zlecenia, wcześniejszego zakończenia zlecenia lub wystąpienia w trakcie realizacji zlecenia okoliczności niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Pasażera lub Kierowcę, uniemożliwiających realizację zlecenia z Ceną Gwarantowaną – opłatę za zlecenie wylicza się według zasady:

  - kwota niższa od Ceny Gwarantowanej: opłata zgodnie ze wskazaniem taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia według taryfy I/III,

  - kwota wyższa od Ceny Gwarantowanej: opłata zgodnie ze wskazaniem taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia według taryfy I/III pomniejszona o 10%, jednak nie mniej niż Cena Gwarantowana.

 8. Do Ceny Gwarantowanej dla zleceń z preferencją będzie doliczona opłata według Cennika Usług Dodatkowych, o ile taka istnieje.

 9. Z usługi Cena Gwarantowana wyłączone są przejazy bezgotówkowe na podstawie wydanych kart bezgotówkowych, jednorazowych kuponów bezgotówkowych oraz wynikającące z odrębnie podpisanych Umów z Taxi 19191 Rzeszów.

 10. (Opcja możliwa do wprowadzenia) Anulowanie zlecenia z Ceną Gwarantowaną przez Pasażera lub przez Kierowcę z winy Pasażera po uprzednim 15. minutowym bezskutecznym oczekiwaniu pod adresem początkowym, podlega naliczeniu opłat za anulację zlecenia w wysokości 9,00 zł płatnej przez Pasażera, o ile dane zlecenie nie jest następnie opłacone na podstawie Ceny Gwarantowanej.

 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku realizacji przewozu z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: Firma Wielobranżowa DAGDOREX, ul. ks. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@taxirzeszow.pl. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 2. Klient jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia i/lub zanieczyszczenia pojazdu. Kierowca może żądać rekompensaty za powstałe uszczerbki w kwocie stanowiącej równowartość poniesionej straty zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dotyczy zarówno strefy osobowej jak i bagażowej (np. rozlanie farby, wysypanie cementu).

 3. Klient ma prawo przewozić bagaż wyłącznie w strefie bagażowej. Klient przewozi rzeczy na własną odpowiedzialność. Kierowca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewystarczającego zabezpieczenia przewożonego bagażu.

 4. Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest skorzystać wyłącznie z usług taksówki przypisanej do jego zlecenia.

 5. Kierowca zobowiązany jest do posiadania terminala kart płatniczych. W przypadku braku posiadania terminala Klient uprawniony jest do żądania wykonania od kierowcy bezpłatnego kursu do najbliższego czynnego bankomatu w celu wypłaty gotówki niezbędnej do uregulowania ceny kursu.

 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się w czasie przewozu od palenia papierosów lub innych substancji, spożywania posiłków i alkoholu, jak również zachowania mogącego wpływać na prawidłową i bezpieczną realizację przewozu. W przypadku złamania ww. zakazu kierowca jest uprawniony do przerwania przewozu i wezwania Klienta do opuszczenia taksówki oraz uregulowania płatności do miejsca przerwania przewozu. Spożywanie napojów lub posiłków w taksówce jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierowcy.

 7. Kierowca jest uprawniony odmówić realizacji przewozu, w przypadku gdy Klient:

  a. jest osobą małoletnią (poniżej 18 roku życia) i podróżuje bez pełnoletniego opiekuna,

  b. znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków mających wpływ na jego świadome postrzeganie i działanie,

  c. odmawia uiszczenia zaliczki za przewóz powyżej 50 km,

  d. prezentuje wobec kierowcy lub innych pasażerów postawę agresywną,

  e. jego wygląd zewnętrzny może spowodować zanieczyszczenie pojazdu.

 8. Zgodnie z prawem, Kierowca taksówki może przewozić dzieci bez fotelika. Nie stanowi on zatem wyposażenia samochodu.

 

§ 7. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

TAXI 19191 Rzeszów prowadzi rejestr rzeczy znalezionych. Kierowca w razie znalezienia w swoim pojeździe rzeczy pozostawionej przez Klienta zobowiązany jest zgłosić ten fakt TAXI 19191.

Dyspozytor TAXI 19191, po uzgodnieniu z klientem, przekazuje Kierowcy dyspozycję o:

- odpłatnym dostarczeniu rzeczy do klienta oraz na jego koszt,

- nieodpłatnym dostarczeniu rzeczy do siedziby TAXI 19191 (nie później niż w ciągu trzech dni od ich znalezienia).

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie Uchwała NR LI/1177/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Rzeszowa oraz Uchwała NR XVI/307/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Uchwałami Rady Miejskiej Rzeszowa wskazanymi w ust. 1 pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia ww. Uchwał, chyba że postanowienia Regulaminu pozostają korzystniejsze dla Klienta.

TAXI 19191 Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług przewozu przez kierowców, o których mowa w § 1 ust. 3)

 

Regulaminu obowiązuje od dnia 01.10.2020

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Aplikację mobilną Taxi 19191 Rzeszów (zwaną dalej: „Aplikacją Taxi Rzeszów”).

 2. Właścicielem Aplikacji i administratorem danych jest Firma Wielobranżowa DAGDOREX Wiesław Buż z siedzibą w Rzeszowie (35-010), ul. Ks. J. Jałowego 29, NIP: 8130135062, REGON: 005135503, zwana dalej Administratorem.

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji.

 

§ 1. JAK ZBIERAMY DANE?

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej jako Użytkownicy.

 2. W przypadku rejestracji w Aplikacji Użytkownik podaje jedynie numer telefonu.

  Po dokonaniu rejestracji w Aplikacji Użytkownik może podać dodatkowo imię i nazwisko.

 3. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik dodatkowo podaje adres e-mail.

 4. Podczas korzystania z Aplikacji dodatkowo mogą być pobierane informacje dotyczące lokalizacji urządzenia końcowego Użytkownika.

 5. Aplikacji do pawidłowego działania wymaga dostępu do dysku. Składowane są tam obrazy mapy, na potrzeby późniejszego szybszego wyświetlenia. Aplikacja w żadnym innym celu nie wykorzystuje dysku urządzenia.

 6. Aplikacji korzysta z kamery tylko na porzeby zeskanowania kodu qr w przypadku wgrywania voucherów na przejazdy bezgotówkowe.

 

§ 2. JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE?

 1. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik dokona płatności za pośrednictwem Aplikacji jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352235.

 

§ 3. DOSTĘP DO DANYCH I ZABEZPIECZENIA

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Aplikacji mają jedynie osoby uprawnione przez Administratora.

 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 4. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do Aplikacji.

 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin Aplikacji, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.

 

§ 4. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: taxi@taxi19191rzeszow.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Firma Wielobranżowa DAGDOREX Wiesław Buż z siedzibą w Rzeszowie (35-010), ul. Ks. J. Jałowego 29, NIP: 8130135062, REGON: 005135503, zwana dalej Usługodawcą.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych u Usługodawcy jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: taxi@taxi19191rzeszow.pl.

 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne i transportowe.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).

 5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 8. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 9. W przypadku, gdy Użytkownik dokona płatności za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-505 Wrocław, ul. Lelewela 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352235.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania

 

 

Skorzystaj z naszej aplikacji mobilnej

Zamów taksówkę jeszcze łatwiej i szybciej!
Gwarantujemy
Wieloletnie doświadczenie
od 1992 roku
Pewność i zaufanie
Bezpieczeństwo
Kierowcy po kursach ratowniczych
Samochody klimatyzowane
luksusowe samochody osobowe dla przewozu VIP-ów
Płatność kartami
PolCard, MasterCard, VISA, JCB, American Express
Rozliczenia bezgotówkowe
np.przelewem na koniec miesiąca
Zaufali nam
FB